Wea nao Stret Rod

Wan man, nem blong hem Jon Banyan, hem i raetem storian ia olsem wan drim we wan man i wokbaot long Stret Rod blong go kasem Heven. Hem i raetem blong tijim tingting blong Baebol long ol man blong hem. Storian ia i kam wan storian we klosap evri Kristen man blong bifo i save hem.

Stamba blong Stori ia i olsem:

Long yia 1600 Jon Banyan i stap long kantri ia England. Hem i wan pasta blong wan jos we hem i afsaed long bigfala mama jos we King blong England i wantem se evri man i mas joen long hem. King i bin harem sam toktok se Jon Banyan i no stap folem fasin blong mama jos, mekem se hem i kros tumas mo i putum Jon long kalabus. Jon i no bin stap long kalabus long wan sotfala taem nomo. Nogat. Hem i bin stap long kalabus blong twelef yia, mo long taem ia hem i stap ridim Baebol evri dei.

Jon Banyan i gat woman blong hem mo tufala i gat wan pikinini. Be woman blong hem wetem pikinini blong hem tufala i stap hanggri. Mo taem Jon i harem samting ia hem i harem nogud tumas. Nao hem i raetem longfala storian ia i go long woman blong hem wetem ol man blong jos, blong leftemap tingting blong olgeta.

Plis yu daonlodem mo serem long ol fren blong yu

  Wea nao Stret Rod (639 KB)

Talem tingting blo yu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.