Ek Imyapas Yik Arajoupan – Joel Belam

El. Joel Belam (sing mo gita)

Ps Thomas Niditawae (i komposem)

Ps Thomas Niditawae komposem sing ia mo hem i sing lo hem taem hem is sik klosap taem hem I ded.

Sing ia i talem se, “mi mi presem yu oltaem long Laef blong mi. Yu givim Laef blong yu from mifala oltaem.”

Sing ia i stap long lanwis blong Aneityum.

Daonlodem video ia mo serem long ol fren blo yu.

(40 MB)