Jisas i Mas Ded from Wanem?

Jisas i Mas Ded from Wanem?

Bae yumi ansarem kwestin olsem wanem? Maet yumi talem, “Hemi ded blong tekemaot ol sin blong yumi.” Hem i tru, be olsem wanem? Yumi mekem sin yet. Minim se hem i ded from nating? “Ah, be yu mas bilif long Jisas.” Yes, be nating we yu bilif long Jisas ating yu mekem sin yet. Ded blong Jisas i givhan long yumi olsem wanem?

Buk ia i ansarem kwestin ia long 5 poen:

  1. Jisas hemi ded blong pem panis blong sin blong yumi.
  2. Jisas hemi ded blong karemaot bigfala kros blong God long yumi.
  3. Jisas hemi ded blong givim stret fasin blong hem long yumi.
  4. Jisas hemi ded blong lidim yumi i go long God.
  5. Jisas hemi ded blong statem wan niufala famle.

Daonlodem mo serem long ol fren blong yu.

  Jisas i Mas Ded from Wanem? pdf (598 KB)

Sipos yu wantem printim hem, daonlodem hemia:

  Jisas i Mas Ded from Wanem (PRINT)? pdf (593 KB)